บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามระดมความคิดในหัวข้อ “การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด จากศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการขอบคุณ บริษัทฯ จึงขอมอบกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิลายศิริราช หรือลายคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้โชคดีทั้งหมด 20 ท่าน ดัง Email address ด้านล่างนี้

LUCKY DRAW

waxxxx.xid@gmail.com

orxxxxav@gmail.com

waxxxx09@gmail.com

noxxxxik@gmail.com

suxxxx.xhe@mahidol.edu

taxxxx02@hotmail.com

ouxxxx99@gmail.com

taxxxxla@hotmail.com

orxxxx.xrk@gmail.com

noxxxx89@gmail.com

waxxxxan@yahoo.com

k.sxxxxai@hotmail.com

vexxxxee@yahoo.com

arxxxx27@gmail.com

bexxxx06@yahoo.com

bixxxxup@gmail.com

nuxxxx00@hotmail.com

kixxxx.vi@gmail.com

nixxxxo1@gmail.com

paxxxxxna@gmail.com

บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตาม Email address ข้างต้น และผู้โชคดีสามารถติดต่อคุณรัฐพล หมายเลขโทรศัพท์ 02-411-5480 หรือ Email: office.admin@sivitt.com เพื่อรับของรางวัลด้วยตนเองได้ที่

บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด

เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 10 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ขอบพระคุณอีกครั้งที่ร่วมตอบแบบสอบถามกับเรา บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อการพัฒนาบริการ ให้บรรลุเป้าหมาย ภารกิจ และพันธกิจของบริษัทค่ะ